Παρουσιάστηκε πρόβλημα πιθανότατα τεχνικής φύσης

Παρουσιάστηκε πρόβλημα πιθανότατα τεχνικής φύσης.